Glossary: δοξάζω | رأىٌ

LanguageGreek Arabic
Lexemeδοξάζωرأىٌ
Root / Stemr ʾ y /
Part of Speechverbnoun
Expressionδοξάζεταιwa-llaḏī ʿalayhī l-raʾyu fī man kānati hāḏihi ḥāluhū annahū …
Annotationparaphr.
Quotationοὐχ ὡς νοσῶν ἀλλ' ὡς ἑκὼν κακὸς <κακῶς> δοξάζεταιwa-llaḏī ʿalayhī l-raʾyu fī man kānati hāḏihi ḥāluhū annahū insānun sūʾun lā min qibali annahū marīḍu l-nafsi bal min qibali irādatihī
ReferenceGalen An. virt. 50.1423.11
Lexica Search for translation in Perseus Search for translation in Perseus

previous next

authenticated as Guest