Comparative View: ἱστορία – قصّة

Translations to قصّة Translations from ἱστορία
Nicom. Arithm. (2)
ἱστορία noun Galen An. virt.
fḥṣ noun Arist. Cael.
qdm act. part. Artem. Onirocr. (2)
qdm verb Artem. Onirocr. (2)
qwl maṣdar Arist. Gener. anim. (9)
qṣṣ noun Galen An. virt.
srr noun Artem. Onirocr.
škl noun Arist. Gener. anim.
ʿyn act. part. Arist. Gener. anim.
ʿyn maṣdar Arist. Gener. anim.
ḥdṯ noun Artem. Onirocr. (9), Arist. Rhet.
authenticated as Guest