Comparative View: ἥλιος – شمْس

Translations to شمْس Translations from ἥλιος
Hippocr. Humor., Artem. Onirocr.
ἀκτίς noun Ps.-Plut. Placita
ἀνατολή noun Hippocr. Aer.
ἀνθήλιος adj. Ps.-Plut. Placita
δίσκος noun Ps.-Plut. Placita (2)
εἵλησις noun Galen An. virt. (2), Arist. Phys.
ἕως noun Arist. Meteor.
ἠέλιος noun Hippocr. Alim.
ἡλιάζω pass. part. Diosc. Mat. med.
ἡλιάζω verb Diosc. Mat. med.
ἡλιακός adj. Ps.-Plut. Placita (6)
ἡλιακός adj. Galen Med. phil.
ηλιος Them. In De an. (2)
ἥλιος noun Artem. Onirocr. (18), Arist. Cael. (10), Hippocr. Aer. (3), Ps.-Plut. Placita (3), Arist. An. post. (2), Arist. Gener. anim. (2), Hippocr. Superf. (2), Galen An. virt., Alex. An. mant. [Vis.], Arist. Metaph., Hippocr. Genit.; Nat. puer., Arist. Phys., Diosc. Mat. med., Plot.
θεός noun Artem. Onirocr. (2)
παρήλιος noun Artem. Onirocr.
σκαφοειδής adj. Ps.-Plut. Placita
kṯr adv. Hippocr. Superf.
ġrb adj. Hippocr. Aer.
šms Them. In De an. (2)
šms noun Artem. Onirocr. (18), Arist. Cael. (10), Ps.-Plut. Placita (3), Hippocr. Aer. (3), Arist. An. post. (2), Hippocr. Superf. (2), Arist. Gener. anim. (2), Alex. An. mant. [Vis.], Hippocr. Genit.; Nat. puer., Arist. Phys., Diosc. Mat. med., Galen An. virt., Plot., Arist. Metaph.
šrk noun Galen Med. phil.
šrq adj. Hippocr. Aer. (2)
authenticated as Guest