Comparative View: ἐπαφροδισία – جماع

Translations to جماع Translations from ἐπαφροδισία
Artem. Onirocr. (2)
αἰδοῖον noun Arist. Gener. anim.
ἁπλῶς adv. Arist. Rhet.
αφροδισιάζω gerund Arist. Gener. anim. (2)
ἀφροδισιάζω gerund Arist. Hist. anim.
ἀφροδισιάζω pass. part. Arist. Hist. anim.
ἀφροδισιασμός noun Arist. Gener. anim.
ἀφροδισιαστικός adj. Arist. Gener. anim. (2)
ἀφροδίσιος adj. Arist. Gener. anim., Arist. Hist. anim.
Ἀφροδίσιος adj. Galen Med. phil.
ἀφροδίσιος noun Diosc. Mat. med. (5), Artem. Onirocr. (3)
ἀφροδίσιος noun Galen Ars Medica
ἐπαφροδισία noun Artem. Onirocr. (2)
κνησμός noun Hippocr. Genit.; Nat. puer.
λαγνεία noun Hippocr. Genit.; Nat. puer. (3)
λάγνευμα noun Hippocr. Genit.; Nat. puer. (3)
λαγνεύω act. part. Hippocr. Genit.; Nat. puer.
λαγνεύω gerund Hippocr. Aer.
λαγνεύω verb Hippocr. Genit.; Nat. puer.
μείγνυμι gerund Hippocr. Genit.; Nat. puer. (2)
μίξις noun Hippocr. Genit.; Nat. puer. (3)
μίξις noun Arist. Gener. anim.
ὁμιλία noun Arist. Gener. anim. (4), Arist. Hist. anim.
περαίνω verb Artem. Onirocr.
περίνεος noun Arist. Gener. anim.
προίημι pass. part. Diosc. Mat. med.
συμβαίνω verb Arist. Gener. anim.
συνδυάζω pass. part. Arist. Gener. anim.
συνδυασμός noun Arist. Gener. anim. (2)
συνουσία noun Artem. Onirocr. (3)
συνουσία noun Arist. Hist. anim.
συνουσία noun Diosc. Mat. med.
συνουσία noun Arist. Gener. anim.
φρυνολόγος noun Arist. Hist. anim.
šhw noun Artem. Onirocr.
ǧmʿ maṣdar Artem. Onirocr.
ǧmʿ noun Artem. Onirocr.
authenticated as Guest