Comparative View: χαίρω – اسم

Translations to اسم Translations from χαίρω
Artem. Onirocr. (20), Arist. Int. (12), Nicom. Arithm. (10), Arist. Part. anim. (3)
ἀκατονόμαστος adj. Ps.-Plut. Placita
ἀνακηρύσσω verb Artem. Onirocr.
ανωνυμος Them. In De an.
ἀνώνυμος adj. Arist. Int. (2), Arist. Rhet. (2)
ἀνώνυμος adj. Arist. Metaph.
διπλοῦς adj. Arist. Int.
ἐπωνυμία noun Arist. Cael. (2), Ps.-Plut. Placita
ἐπώνυμος adj. Artem. Onirocr.
ἐπώνυμος noun Arist. Rhet.
ἑτερώνυμος adj. Nicom. Arithm. (2)
ζωφυτος Them. In De an.
καλέω act. part. Nicom. Arithm.
καλέω verb Artem. Onirocr. (5), Galen In De off. med.
κατηγορία noun Galen An. virt.
λέγω verb Aelian. Tact.
λόγος noun Nicom. Arithm.
μεταφορά noun Arist. Metaph.
ὁμωνυμία noun Arist. Rhet. (2), Nicom. Arithm. (2)
ὁμωνυμία noun Galen An. virt.
ὁμωνυμία noun Arist. An. post.
ὁμωνυμία noun Arist. Metaph.
ομωνυμος Them. In De an. (4)
ὁμώνυμος adj. Arist. Metaph. (7)
ὁμώνυμος adj. Arist. An. post. (4), Nicom. Arithm. (3)
ὁμώνυμος adj. Arist. Part. anim. (3)
ὁμώνυμος adj. Arist. Phys. (3), Arist. Cael. (2)
ὁμωνύμος adj. Arist. Int. (2)
ὁμώνυμος adj. Galen In De off. med. (2), Hippocr. Off. med.
ὁμώνυμος adj. Arist. Cat., Arist. Gener. anim.
ὁμώνυμος adv. Arist. Gener. anim. (2)
ὁμωνύμως adv. Nicom. Arithm. (4), Arist. Int. (2)
ονομα Them. In De an. (3)
ὄνομα noun Arist. Int. (26), Nicom. Arithm. (8), Artem. Onirocr. (7), Galen In De off. med. (6), Arist. Cael. (5), Arist. Rhet. (5), Alex. qu. III 3 [Sens.] (4), Galen An. virt. (4), Hippocr. Nat. hom. (3), Galen Med. phil. (3), Arist. Phys. (2), Ps.-Plut. Placita (2), Arist. An. post. (2), Hippocr. Alim. (2), Arist. Cat. (2), Hippocr. Diaet. acut. (2), Arist. Gener. anim., Aelian. Tact., Alex. An. mant. [Lib. arb.], Alex. An. mant. [Vis.], Arist. Poet., Arist. Metaph.
ὀνομάζω gerund Galen An. virt.
ὀνομαστί adv. Galen In De off. med. (2)
ὀνοματοποιέω gerund Arist. Cat.
οὗτος adj. Alex. qu. I 11a [Univ.]
παρώνυμος adj. Nicom. Arithm. (17)
παρώνυμος adj. Arist. Cat.
παρώνυμος adj. Arist. Phys.
προσηγορία noun Artem. Onirocr. (2), Galen In De off. med., Nicom. Arithm., Ps.-Plut. Placita
ῥῆμα noun Ps.-Plut. Placita
συνωνυμέω verb Nicom. Arithm.
συνωνυμία noun Arist. Rhet.
συνώνυμος adj. Arist. Metaph. (3), Arist. Gener. anim. (2), Arist. Cat., Arist. Part. anim.
συνώνυμος adj. Arist. Rhet.
συνώνυμως adj. Galen In De off. med.
τίθημι verb Artem. Onirocr.
χαίρω verb Artem. Onirocr.
frḥ maṣdar Arist. Eth. Nic.
frḥ noun Artem. Onirocr.
frḥ verb Arist. Eth. Nic. (4), Artem. Onirocr. (3), Arist. Poet.
lḏḏ verb Artem. Onirocr.
slm noun Arist. An. post.
sm noun Artem. Onirocr.
srr maṣdar Arist. Rhet.
srr noun Artem. Onirocr. (2)
srr pass. part. Arist. Rhet.
srr verb Arist. Poet. (3), Arist. Rhet. (2)
wdʿ verb Galen An. virt.
ʿfw Arist. Phys.
ḥbb maṣdar Arist. Eth. Nic.
ḥbb verb Arist. Eth. Nic. (2), Artem. Onirocr.
authenticated as Guest