Comparative View: λόγος – وضع

Translations to وضع Translations from λόγος
Nicom. Arithm. (18), Artem. Onirocr. (7), Arist. Int. (4), Hippocr. Humor. (2), Arist. Part. anim.
ἄθετος adj. Arist. Metaph., Arist. An. post.
ἀντίθεσις noun Arist. Metaph. (3)
ἀντίθεσις noun Arist. Rhet. (2)
ἀντίκειμαι act. part. Arist. Rhet.
ἀντίκειμαι verb Arist. Metaph. (10)
ἀποδίδωμι verb Artem. Onirocr.
ἀπόθεσις noun Galen In De off. med.
αὐτός pronoun Ptol. Hypoth.
ἀφίστημι verb Aelian. Tact.
βάλλω gerund Hippocr. Off. med., Galen In De off. med.
βάλλω pass. part. Galen In De off. med.
γεννάω act. part. Arist. Gener. anim.
γράφω act. part. Galen An. virt., Aelian. Tact.
γράφω verb Galen An. virt. (5)
γράφω verb Galen Med. phil.
διάθεσις noun Arist. Metaph.
διάθεσις noun Nicom. Arithm.
διατίθημι gerund Arist. Eth. Nic.
διατίθημι verb Arist. Eth. Nic.
δίδωμι Arist. Testamentum
ἐάω verb Hippocr. Superf.
εἰμί verb Nicom. Arithm., Arist. An. post.
εἰσαγωγή noun Ps.-Plut. Placita
εἰσφέρω act. part. Hippocr. Aer.
ἔκθεσις noun Nicom. Arithm. (3)
ἔκκειμαι verb Nicom. Arithm.
ἐκτίθημι gerund Ptol. Hypoth.
ἐκτίθημι verb Nicom. Arithm. (3), Ps.-Plut. Placita
ἐμπίπτω verb Arist. An. post.
ἐνδέχομαι pass. part. Arist. Phys.
ἐντίθημι pass. part. Arist. Phys.
ἐπινοέω verb Ps.-Plut. Placita
ἐπιτίθημι act. part. Diosc. Mat. med.
ἐπιτίθημι gerund Arist. Eth. Nic.
ἐπιτίθημι pass. part. Diosc. Mat. med. (4), Galen In De off. med.
ἐρείδω act. part. Galen In De off. med.
εὔθετος adj. Galen In De off. med. (2), Hippocr. Off. med. (2)
εὑρίσκω verb Galen Med. phil.
ἐφεξῆς adv. Arist. Phys.
ἔχω act. part. Arist. Phys.
ζεύγνυμι pass. part. Hippocr. Superf.
θείνω gerund Galen In De off. med.
θέσις noun Arist. Part. anim. (6)
θέσις noun Arist. An. post. (6)
θέσις noun Arist. Phys. (6)
θέσις noun Arist. Cael. (4), Hippocr. Off. med. (3), Ps.-Plut. Placita (2)
θέσις noun Arist. Cat. (2)
θέσις noun Galen In De off. med. (2)
θέσις noun Arist. Metaph.
θέσις noun Artem. Onirocr., Alex. An. mant. [Vis.], Ptol. Hypoth., Hippocr. Aer.
θέσις noun Arist. Gener. anim.
θετέος adj. Arist. Int. (3)
θετός adj. Arist. Metaph.
θετός adj. Arist. An. post.
ἰδιώτης adj. Arist. Eth. Nic.
ἵστημι verb Ps.-Plut. Placita
καθίστημι verb Erat. Cub. dupl.
καταπλάσσω pass. part. Diosc. Mat. med.
κεῖμαι gerund Arist. Int., Hippocr. Off. med.
κεῖμαι pass. part. Ps.-Plut. Placita
κεῖμαι verb Arist. Int. (4), Hippocr. Aer., Hippocr. Off. med.
λαμβάνω pass. part. Ptol. Hypoth.
λόγος noun Ps.-Plut. Placita
μετάθεσις noun Ps.-Plut. Placita
μέτριος adj. Arist. Eth. Nic.
νομοθετέω gerund Arist. An. post., Ps.-Plut. Placita
νομοθετέω verb Galen An. virt.
νόμος noun Ps.-Arist. Div.
παραδίδωμι act. part. Ps.-Plut. Placita
παράθεσις noun Hippocr. Off. med., Ps.-Plut. Placita
παραινέω verb Galen In De off. med.
παράκειμαι verb Galen Med. phil.
παρατίθημι pass. part. Galen In De off. med. (2)
παρατίθημι verb Artem. Onirocr., Galen An. virt.
περάω verb Hippocr. Superf.
περιπλάσσω pass. part. Diosc. Mat. med.
πλείων adj. Arist. An. post.
ποιέω act. part. Arist. Eth. Nic.
ποιέω verb Artem. Onirocr. (3)
προάγω verb Galen Med. phil.
προσφύω act. part. Ps.-Plut. Placita
προϋπόκειμαι verb Porph. Isag.
προϋποτίθημι gerund Hippocr. Diaet. acut.
ῥιζόω verb Ps.-Plut. Placita
σήμανσις noun Nicom. Arithm.
σύνθημα noun Nicom. Arithm.
σύνταξις noun Ptol. Hypoth.
τάσσω gerund Ps.-Plut. Placita
τάσσω verb Nicom. Arithm.
τίθημι act. part. Arist. Phys.
τίθημι act. part. Arist. Eth. Nic.
τίθημι act. part. Arist. An. post.
τίθημι gerund Arist. Phys. (2)
τίθημι gerund Arist. Int., Hippocr. Aer., Galen In De off. med., Alex. An. mant. [Vis.]
τίθημι gerundive Arist. Int.
τίθημι pronoun Alex. An. mant. [Lib. arb.]
τίθημι pass. part. Arist. Int. (6), Arist. An. post. (3), Hippocr. Off. med.
τίθημι verb Arist. Int. (3), Arist. An. post. (3), Arist. Cael. (3)
τίθημι verb Arist. Eth. Nic. (2), Arist. Phys. (2)
τίθημι verb Nicom. Arithm., Artem. Onirocr.
τίθημι verb Arist. Cat.
τίθημι verb Alex. An. mant. [Lib. arb.]
τίκτω verb Arist. Gener. anim.
τόκος noun Arist. Hist. anim.
ὐπόθεσις noun Ptol. Hypoth. (6)
ὑπόθεσις noun Artem. Onirocr. (3), Arist. Phys.
ὑποθέω verb Arist. Phys.
ὑποθήκη noun Artem. Onirocr.
ὑπόκειμαι pass. part. Ptol. Hypoth.
ὑπόκειμαι verb Arist. Phys. (5)
ὑπόκειμαι verb Arist. An. post. (3), Hyps. Anaph.
ὑποκείμενον noun Ptol. Hypoth.
ὑπομνηματόγραφος noun Nicom. Arithm.
ὑποτίθημι act. part. Arist. An. post.
ὑποτίθημι gerund Arist. An. post., Hippocr. Off. med.
ὑποτίθημι pass. part. Arist. An. post. (3)
ὑποτίθημι verb Ps.-Plut. Placita (3)
ὑποτίθημι verb Galen Med. phil. (2), Arist. Phys.
ὑποτίθημι verb Alex. qu. I 11a [Univ.], Artem. Onirocr., Arist. An. post., Nicom. Arithm.
b prep. Artem. Onirocr.
blġ noun Arist. Gener. anim.
brhnʾ adj. Ptol. Hypoth.
dll noun Artem. Onirocr. (3)
fhm noun Arist. Phys. (3)
fkr maṣdar Nicom. Arithm.
fkr noun Arist. Eth. Nic., Ps.-Plut. Placita
fy prep. Artem. Onirocr.
fḥṣ verb Arist. Gener. anim.
klm act. part. Arist. Metaph.
klm noun Arist. Gener. anim. (7), Arist. Part. anim. (7), Galen An. virt. (6), Artem. Onirocr. (5), Arist. Eth. Nic. (4), Galen In De off. med. (4), Arist. An. post. (3), Arist. Metaph. (3), Hippocr. Nat. hom. (2), Hippocr. Genit.; Nat. puer. (2), Ps.-Arist. Virt., Arist. Poet., Hippocr. Diaet. acut., Ps.-Arist. Div., Arist. Phys.
klm verb Artem. Onirocr. (6)
ktb noun Galen An. virt.
lfẓ maṣdar Arist. Metaph.
lfẓ noun Arist. Mag. mor. (2)
lʾm act. part. Arist. Gener. anim.
mn prep. Artem. Onirocr.
myz maṣdar Arist. Eth. Nic.
mṯl noun Nicom. Arithm. (3)
nhǧ noun Artem. Onirocr. (2)
nsb Them. In De an. (5)
nsb maṣdar Arist. An. post.
nsb noun Nicom. Arithm. (20), Arist. Cael. (2), Hyps. Anaph., Arist. Phys., Ps.-Plut. Placita, Arist. An. post.
nsb pass. part. Arist. Poet.
ntq noun Plot.
nwʿ noun Arist. Gener. anim. (2)
nṭq Them. In De an.
nṭq adj. Arist. Eth. Nic.
nṭq act. part. Arist. Eth. Nic.
nṭq noun Ps.-Plut. Placita (7), Arist. Int. (6), Artem. Onirocr. (2), Porph. Isag.
nẓr verb Arist. Gener. anim.
qdr maṣdar Arist. Gener. anim.
qdr noun Arist. Cael. (2), Hippocr. Diaet. acut. (2)
qwl Them. In De an.
qwl maṣdar Arist. Cael. (6), Ps.-Arist. Div. (5), Arist. Gener. anim. (4), Arist. An. post. (4), Arist. Part. anim. (3), Arist. Metaph. (3), Galen In De off. med. (3), Ps.-Arist. Virt. (2), Arist. Phys. (2), Arist. Eth. Nic. (2), Galen Med. phil. (2), Nicom. Arithm., Hippocr. Aer., Alex. An. mant. [Lib. arb.], Alex. qu. III 3 [Sens.], Artem. Onirocr.
qwl noun Artem. Onirocr. (9), Arist. Cael. (9), Arist. Phys. (4), Arist. Eth. Nic. (4), Ps.-Plut. Placita (4), Arist. Cat. (3), Arist. Int. (3), Arist. Poet. (2), Arist. An. post. (2), Hippocr. Nat. hom. (2), Porph. Isag. (2), Hippocr. Diaet. acut., Plot.
qwl verb Artem. Onirocr. (6), Arist. Gener. anim.
qys Them. In De an. (2)
qys maṣdar Hippocr. Off. med. (2), Galen Med. phil.
qys noun Arist. Phys. (5), Nicom. Arithm. (4), Artem. Onirocr. (4), Arist. Gener. anim. (3), Hippocr. Aphor., Ps.-Plut. Placita, Aelian. Tact., Ptol. Hypoth.
qys verb Ptol. Hypoth. (2)
rǧʿ verb Nicom. Arithm.
rʾy noun Arist. Eth. Nic.
sm noun Nicom. Arithm.
wǧb act. part. Arist. Phys., Arist. Gener. anim.
wḍʿ noun Galen An. virt. (2)
wḍʿ verb Ps.-Plut. Placita
zʿm verb Artem. Onirocr.
šrḥ noun Hippocr. Aer.
ʾlḏy pronoun Artem. Onirocr.
ʾns noun Ps.-Plut. Placita
ʿdd noun Galen In De off. med.
ʿks pass. part. Nicom. Arithm.
ʿll noun Arist. An. post., Hippocr. Alim.
ʿlm maṣdar Arist. Gener. anim.
ʿny noun Them. In De an. (3), Ps.-Plut. Placita, Arist. Gener. anim.
ʿql adj. Ps.-Plut. Placita (4)
ʿql noun Ps.-Plut. Placita (5), Arist. Gener. anim. (3)
ʿṭq noun Ps.-Plut. Placita
ḍyf maṣdar Arist. Cael., Alex. qu. I 2 [Color]
ḏhb noun Artem. Onirocr.
ḏkr maṣdar Arist. Gener. anim. (2)
ḏkr noun Galen An. virt. (3), Artem. Onirocr. (3)
ḏkr verb Artem. Onirocr. (2), Arist. Hist. anim.
ḥdd maṣdar Arist. Gener. anim.
ḥdd noun Arist. Phys. (6), Nicom. Arithm. (3), Arist. Int. (2), Alex. qu. I 2 [Color] (2), Porph. Isag. (2), Proclus El. theol., Arist. Cat., Arist. Eth. Nic.
ḥqq noun Arist. Phys., Arist. Gener. anim.
ḥwl noun Artem. Onirocr. (2)
ḥǧǧ Them. In De an. (2), Arist. Int.
ḥǧǧ noun Arist. Phys. (6), Arist. Cael. (5), Hippocr. Nat. hom., Alex. An. mant. [Lib. arb.], Arist. Eth. Nic., Arist. An. post.
ḫlṭ noun Arist. Gener. anim.
ḫṭb maṣdar Ps.-Arist. Virt.
ṣwb adj. Arist. Gener. anim.
ṣḥḥ adj. Galen Med. phil.
ṭlb maṣdar Arist. Gener. anim.
ṭlb verb Arist. Gener. anim. (2)
authenticated as Guest