Comparative View: δέχομαι – احتمال

Translations to احتمال Translations from δέχομαι
Arist. Part. anim. (2), Nicom. Arithm.
δέχομαι verb Hippocr. Nat. hom.
δυσφορία noun Hippocr. Diaet. acut.
δυσφορίη noun Hippocr. Diaet. acut.
δύσφορος adj. comp. Hippocr. Diaet. acut.
εὐτολμία noun Ps.-Arist. Virt.
εὔτονος adj. Galen An. virt.
εὐφορία noun Hippocr. Humor.
εὔφορος adj. Hippocr. Humor. (2)
εὔφορος adj. comp. Hippocr. Diaet. acut.
μικρολογία noun Ps.-Arist. Virt.
ὀλιγοφόρος adj. Hippocr. Diaet. acut.
ὑπομονή noun Ps.-Plut. Placita
φέρω gerund Ps.-Arist. Virt. (5)
φέρω gerund Arist. Gener. anim.
φέρω verb Hippocr. Aphor.
φέρω verb Hippocr. Diaet. acut.
dḫl verb Ps.-Plut. Placita
mkn verb Aelian. Tact.
qbl Them. In De an.
qbl act. part. Arist. Phys. (2), Alex. qu. III 3 [Sens.]
qbl maṣdar Hippocr. Off. med.
qbl noun Aelian. Tact.
qbl pronoun Arist. Phys.
qbl pass. part. Ps.-Plut. Placita
qbl verb Alex. An. mant. [Vis.] (7), Ps.-Plut. Placita (6), Hippocr. Genit.; Nat. puer. (3), Artem. Onirocr. (3), Arist. Eth. Nic. (2), Arist. Cat. (2), Arist. Phys. (2), Arist. Meteor., Arist. Hist. anim., Alex. qu. I 2 [Color], Galen In De off. med., Arist. Gener. anim., Hippocr. Superf., Alex. qu. III 3 [Sens.]
wsʿ verb Arist. Phys.
ǧwf noun Arist. Hist. anim.
ḥml maṣdar Hippocr. Nat. hom.
authenticated as Guest