Lookup cumulative lexical entry: في

 1. dative
  • dative Arist. Poet.
   εἰσὶ δέ τινες αἳ πᾶσι χρῶνται τοῖς εἰρημένοις, λέγω δὲ οἷον ῥυθμῷ καὶ μέλει καὶ μέτρῳ Arist. Poet. 1, 1447b25 = wa-qad yūǧadu qawmun yastaʿmilūna ǧamīʿa llatī wuṣifat miṯālu ḏālika fī l-laḥni wa-l-ṣawti l-ḥalwā wa-l-awzāni 222.7
 2. genitive
  • genitive Aelian. Tact. τοῦ μήκους = fī aṭwali makānin
  • genitive Proclus El. theol. μετέχω c. gen. = mawǧūdun fī
   πᾶν ... πλῆθος μετέχει πῃ τοῦ ἑνός Proclus El. theol. 1: 2.13 = anna fī kulli kaṯratini l-wāḥida mawǧūdun 1.17
  • genitive Proclus El. theol. μετέχω c. gen. = mawǧūdun fī
   πάντῃ ἄρα μετέχει (sc. τὸ πλῆθος) τοῦ ἑνός Proclus El. theol. 5: 6.3 = fa-lā maḥālata iḏan anna l-wāḥida mawǧūdun fī-l-kaṯrati ḥaqqan ḥaqqan 5.15
  • genitive Proclus El. theol. μετέχω c. gen. = mawǧūdun fī
  • genitive Proclus El. theol. μετέχω c. gen. = mawǧūdun fī
  • genitive Proclus El. theol. μετέχω c. gen. = mawǧūdun fī
   πᾶν τὸ μετέχον τοῦ ἑνὸς καὶ ἕν ἐστι καὶ οὐχ ἕν Proclus El. theol. 2: 2.15 = inna kulla šayʾin al-wāḥidu fīhi mawǧūdun fa-huwa wāḥidun wa-lā-wāḥidun 2.1
  • genitive Proclus El. theol. μετέχω c. gen. = kāna fī
  • genitive Proclus El. theol. μετέχω c. gen. = kāna mawǧūdan fī
  • genitive Proclus El. theol. μετέχω c. gen. = yūǧadu fī
  • genitive Proclus El. theol. μετέχω c. gen. = kāna fī
   εἰ γὰρ μηδαμῇ μετέχοι (sc. πᾶν πλῆθος μετέχει πῃ τοῦ ἑνός) Proclus El. theol. 1: 2.2 = in lam yakun al-wāḥidu fī kulli šayʾin minhā l-battata 1.2
  • genitive Proclus El. theol. μετέχω c. gen. = kāna fī
   μηδενὸς γὰρ ἑνὸς μηδαμῇ μετέχον (sc. πλῆθος) … πάντῃ ἄπειρον ἔσται Proclus El. theol. 1: 2.5 = iḏā lam yakuni l-wāḥidu fī l-šayʾi l-battata … lam takun lahū nihāyatun fī ǧamīʿi ḥālātihī 1.6
  • genitive Proclus El. theol. μετέχω c. gen. = kāna fī
  • genitive Proclus El. theol. μετέχω c. gen. = kāna fī
   ἀλλʼ ἀδύνατον εἶναί τι πλῆθος μηδαμῇ ἑνὸς μετέχον Proclus El. theol. 5: 4.25 = wa-hāḏā muḥālun ġayru mumkinin, aqūlu an yakūna l-šayʾu kaṯīran wa-laysa fīhi l-wāḥidu l-battata 5.7
  • genitive Proclus El. theol. μετέχω c. gen. = kāna fī
   εἰ μὲν οὖν τὸ ἕν, τὸ καθ’ αὑτὸ ἓν ὄν, μηδαμῇ μετέχει πλήθους, ἔσται τὸ πλῆθος πάντῃ τοῦ ἑνὸς ὕστερον Proclus El. theol. 5: 6.4 = wa-naqūlu ayḍan in lam takun fī l-wāḥidi llaḏī huwa bi-ḏātihī wāḥidun faqaṭ kaṯratuni l-battata, kānati l-kaṯratu baʿda l-wāḥidi lā maḥālata 5.17
  • genitive Proclus El. theol. μετέχω c. gen. = kāna mawǧūdan fī
  • genitive Proclus El. theol. μετέχω c. gen. = kāna fī
   τοῦ ... μὴ ὄντος οὐ μετέχει Proclus El. theol. 5: 4.23 = lā yakūnu fīhi mā laysa 5.4
 3. ἀεί
 4. ἀθρόως
 5. ἁλιεύς
 6. ἀμετάστατος
 7. ἀμέτοχος
 8. ἀμφημερινός
 9. ἄναιμος
 10. ἀναλογία
 11. ἀναμίξ
 12. ἀντιδιαιρέω
 13. ἀπό
 14. ἀποβαίνω
 15. ἀποδημέω
 16. ἀπόδημος
 17. ἀποδίδωμι
 18. ἄπονος
 19. ἀποτελέω
 20. ἀποχρώντως
 21. ἀσθενής
 22. αὐθήμερος
 23. αὐτόθεν
 24. αὐτός
 25. βιωτικός
 26. βουλή
 27. γενεθλιάλογος
 28. γενικός
 29. γονεύς
 30. διά
 31. διασκέπτομαι
 32. δικαιοπραγέω
 33. δίμηνος
 34. δοκέω
 35. δουλεύω
 36. δυσεντερία
 37. ἑαυτοῦ
 38. ἑβδομαῖος
 39. ἐγγράφω
 40. ἐγκάθισμα
 41. ἔγκειμαι
 42. ἐγκρίνω
 43. εἰκότως
 44. εἰμί
 45. εἰς
 46. εἰσβαίνω
 47. εἰσέρχομαι
 48. ἐκ
 49. ἐκεῖ
 50. ἑκταιος
 51. ἐλαιοπινής
 52. ἐλαύνω
 53. ἐμπεριέχω
 54. ἐμποιέω
 55. ἐν
 56. ἐναταῖος
 57. ἔνειμι
 58. ἔνθα
 59. ἐνιαύσιος
 60. ἐνοικέω
 61. ἐνταῦθα
 62. ἐντός
  • ἐντός (adv.) Artem. Onirocr. fīhi
  • ἐντός (adv.) Diosc. Mat. med. ἡ ἐντὸς φλεγμονή = al-awrāmu... l-ḥārratu l-ʿāriḍatu fī l-ǧawfi
  • ἐντός (adv.) Eucl. El. fī dāḫili l-muṯallaṯi
  • ἐντός (adv.) Galen An. virt. fī dāḫili l-badani
   ἔξω μὲν μὴ λάβωσιν (sc. οἱ χυμοὶ) ἀναπνοήν, ἐντὸς <δὲ> εἱλλόμενοι τὴν ἀφ᾿ ἑαυτῶν ἀτμίδα τῇ τῆς ψυχῆς φορᾷ συμμίξαντες ἀνακερασθῶσι Galen An. virt. 49.17 = wa-lam yakun lahā (sc. li-l-kaymūsāti) nufūḏun ilā ḫāriǧin wa-kānat taǧūlu fī dāḫili l-badani wa-ḫālaṭati l-nafsa bi-buḫārihā fa-tašawwašat ḥarakatuhā 22.22
 63. ἐνύπνιον
 64. ἕξις
 65. ἐπέχω
 66. ἐπί
 67. ἐπιβαίνω
 68. ἐπινοέω
 69. ἐπισκεπτέον
 70. ἐπιφύω
 71. ἐρυθρός
 72. ἐς
 73. ἑτέρωθι
  • ἑτέρωθι (adv.) Galen An. virt. fī mawḍiʿin āḫara
   δέδεικται γὰρ τοῦθ᾿ ἑτέρωθι Galen An. virt. 37.15 = wa-qad barhannā ḏālika fī mawāḍiʿa uḫara 13.16
 74. εὐετηρία
 75. εὐπραξία
 76. εὐρυχωρία
 77. ἐφεξῆς
 78. ἔχω
 79. ζητέω
 80. ζώω
 81. ἤδη
 82. ἡμέρα
 83. θερμός
 84. ἰδικός
 85. ἱκανός
 86. ἰσοδυναμέω
 87. καθώς
 88. κατά
 89. καταδύω
 90. κατακρίνω
 91. κατάλληλος
 92. κατάντης
 93. κατοπτρίζω
 94. κοινονέω
 95. κονδύλωμα
 96. κορυφή
 97. κοσμίως
 98. λαμβάνω
 99. λέγω
 100. λόγος
 101. μάλα
 102. μέλας
 103. μέλλω
 104. μένω
 105. μέσος
 106. μεστός
 107. μετά
 108. μεταδίδωμι
 109. μεταλαμβάνω
 110. μεταξύ
 111. μετέχω
 112. μηδέπω
  • μηδέπω (adv.) Galen An. virt. wa-lasnā naḥtāǧu fī hāḏā l-waqti
   ἥτις μέν ἐστιν ἀκριβῶς αὕτη (sc. ἡ οὐσία), μηδέπω ζητῶμεν Galen An. virt. 36.20 = wa-lasnā naḥtāǧu fī hāḏā l-waqti ... an nabḥaṯa ʿan ḏālika l-ǧawhari ayyumā huwa bi-l-ḥaqīqati 13.1
 113. μυθολογέω
 114. νεανίσκος
 115. νέμω
 116. ὁδοιπορέω
 117. ὀλιγάκις
 118. ὁμογενής
 119. ὁμώνυμος
 120. ὄναρ
 121. ὁπόθεν
 122. ὅπου
 123. ὅτε
 124. οὐδέποτε
 125. οὕτω
 126. ὀφθαλμιάω
 127. πάλαι
 128. πάμπαν
 129. παντοῖος
 130. παρά
 131. πάσχω
 132. πεμπταῖος
 133. πένομαι
 134. περί
 135. περιέχω
 136. περιπίπτω
 137. πηνίκα
 138. πιθανός
 139. πλεῖστος
 140. ποθεν
 141. πολλαχῄ
 142. πολυχρήματος
 143. που
  • που (adv.) Galen An. virt. fī baʿḍi l-mawāḍiʿi
   Ἱπποκράτης ... εἴρηκε γὰρ που Galen An. virt. 63.14 = wa-ḏāka annahū (sc. Ibuqrāṭ) qad ḏakara fī baʿḍi l-mawāḍiʿ 32.6
 144. πραγματεία
 145. προαγορεύω
 146. πρόκειμαι
 147. προπετῶς
 148. πρός
 149. πρόσειμι
 150. πρόσκαιρος
 151. προσπεριβάλλω
 152. προστίθημι
 153. πρότερος
 154. σαρκόω
 155. σκοπέω
 156. σπανίως
 157. σπουδάζω
 158. στόμα
 159. συνεπινοέω
 160. συνέχω
 161. συνώνυμως
 162. τάσσω
 163. τερατοσκόπος
 164. τεταρταῖος
 165. τετράμηνος
 166. τις
 167. τοιοῦτος
 168. τόπος
 169. τότε
 170. τρίμημος
 171. τριταῖος
 172. τυγχάνω
 173. ὑπάρχω
 174. ὑπέρ
 175. ὑπό
 176. ὑπομένω
 177. ὑποπίπτω
 178. ὑπόστασις
 179. φαίνω
 180. φέρω
 181. φοβέω
 182. φροντίς
 183. φυσιογνωμικός
 184. φῶς
 185. χωρίς
 186. ψωριάω
 187. ὥς
  • ὥς (adv.) Galen An. virt. fī-mā
   καὶ Ζήνων, ὥς φασιν, ἔλεγεν, ὅτι ... Galen An. virt. 39.22 = wa-qad qāla Zīnūnu fī-mā yazʿumūna innahū ... 15.14

Translation process scheme for في

Explanation: This diagram displays the translation background of one arabic word, displaying the various greek forms and the occurrence in the sources, which are then grouped by author. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest