Lookup cumulative lexical entry: شيء

 1. nominalized adjective
  • nominalized adjective Arist. Poet. ἐν ἑτέροις = bi-ašyāʾa uḫara
   διαφέρουσι δὲ ἀλλήλων τρισίν, ἢ γὰρ τῷ ἐν ἑτέροις μιμεῖσθαι ... Arist. Poet. 1, 1447a17 = wa-aṣnāfuhā ṯalaṯatun wa-ḏālika ammā an takūna tašabbuhun bi-ašyāʾa uḫara wa-ḥikāyatun bi-hā ... 220.9
  • nominalized adjective Arist. Poet. ἕτερα = ašyāʾu uḫaru
   διαφέρουσι δὲ ἀλλήλων τρισίν ... ἢ τῷ ἕτερα Arist. Poet. 1, 1447a17 = wa-aṣnāfuhā ṯalaṯatun wa-ḏālika ... ammā an takūna ʿalā ʿaksi hāḏā wa-huwa an takūna ašyāʾu uḫaru 220.10
  • nominalized adjective Arist. Poet. τὰ ὅμοια = al-ašyāʾu l-šabīhatu
  • nominalized adjective Arist. Poet. τὰ σπουδαῖα = al-ašyāʾu l-ḥarīṣatu l-muǧtahidatu
   ὥσπερ δὲ καὶ τὰ σπουδαῖα μάλιστα ποιητὴς Ὅμηρος ἦν Arist. Poet. 4, 1448b34 = ka-mā anna l-šāʿira fī l-ašyāʾi l-ḥarīṣati l-muǧtahidati ḫāṣṣatan innamā kāna Ūmīrūsu waḥdahū faqaṭ 226.13
 2. ἄδεκτος
 3. ἄδηλος
 4. ἀκαταφρόνητος
 5. ἄκρατος
 6. ἄλλος
 7. αλλοτριονομεω
 8. ἀμφισβητέω
 9. ἄν
 10. ἀνάθημα
 11. ἀνισότης
 12. ἀόριστος
 13. ἅπας
 14. ἀπευθύνω
 15. ἀπόβασις
 16. ἄπορος
  • ἄπορος (adj.) Ps.-Plut. Placita ἀπορώτατον = mina l-ašyāʾi l-mumtaniʿati aw llatī fīhā iškālun
   ἐδόκει γὰρ αὐτῷ ἀπορώτατον εἶναι = yarā anna … mina l-ašyāʾi l-mumtaniʿati aw llatī fīhā iškālun
 17. ἄσιτος
 18. ἄτομος
 19. αὐξάνω
 20. αὐτοδιπλάσιον
 21. αὐτόματος
 22. αὐτός
 23. βουλεύω
 24. βούλομαι
 25. βραχύς
 26. γῆ
 27. γίγνομαι
 28. γνώριμος
 29. γράμμα
 30. δαψιλής
 31. δημιουργέω
 32. διανεμητικός
 33. διαφέρω
 34. διχῶς
 35. δύο
 36. ἐγχείρησις
 37. εἰμί
 38. εἷς
 39. ἐκ
 40. ἔκαστος
 41. ἐκεῖνος
 42. ἐκτός
 43. ἐκφύω
 44. ἐμπόδιος
 45. ἐμποδισμός
 46. ἐμποδών
 47. ἔμφασις
 48. ἐμφερής
 49. ἐναντίος
 50. ἑνάς
  • ἑνάς (noun) Proclus El. theol. αἱ ἑνάδες = al-ašyāʾu l-waḥīdatu
   (sc. φανερὸν εἶναι) ταῖς ἑνάσι τὴν εἰς τὸ ἓν ἀνάτασιν Proclus El. theol. 21: 24.30 = anna l-ašyāʾa l-waḥīdata tarǧaʿu ilā l-wāḥidi 21.26
 51. ἐνεργέω
 52. ἐννόημα
 53. ἕξις
 54. ἐπίκτητος
 55. ἐπίστασις
 56. ἐπιστημονικός
 57. ἕτερος
 58. ζῶ
 59. ἡδύς
 60. ἥδυσμα
 61. ἦθος
  • ἦθος (noun) Ps.-Arist. Virt. τὸ ἀφιλόνεικον τοῦ ἤθους = ġayru mutaṣarrifi fī šayʾi afʿālihi taṣarrufa l-aḥrāri
 62. θεόλογος
 63. θεώρημα
 64. ἰσάκις
 65. ἰσχυρός
 66. καθίστημι
 67. καθόλου
 68. κακόν
 69. κακός
 70. καλός
 71. κατάληξις
 72. κατοχή
 73. κειμήλιον
 74. κλέπτης
 75. κοινός
 76. κρᾶμα
 77. κρυπτός
 78. κρύπτω
 79. λαμπρός
 80. μάταιος
 81. μένω
 82. μέρος
 83. μέσος
 84. μεταξύ
 85. μεταρρέω
 86. μηδείς
 87. μικρός
 88. μονάς
  • (particle) Alex. An. mant. [Vis.] τὸ ἀλλοιούμενον = al-šayʾu allaḏī qad staḥāla
  • (pronoun) Alex. qu. I 11a [Univ.] mina l-ašyāʾi
  • (pronoun) Alex. qu. I 11a [Univ.]
  • (pronoun) Alex. qu. I 11a [Univ.] mina l-ašyāʾi
  • (particle) Arist. An. post. τῶν ἐχομένων = li-l-šayʾi llatī tatbaʿu
  • (particle) Arist. An. post. διὰ τῶν καθ' ἕκαστα = bi-l-ašyāʾi l-ǧuzʾiyyati
  • (particle) Arist. An. post. τὰ ἑπόμενα = ašyāʾa maḥmūlatan
  • (particle) Arist. An. post. τὸ ἐγγύτατα = al-ašyāʾu l-qarībatu
  • (particle) Arist. An. post. οὔτε τῶν συμβεβηκότων = wa-lā min al-ašyāʾi l-mawǧūdati ʿalā ṭarīqi l-ʿaraḍi
  • (particle) Arist. An. post. ἢ ἄλλο ὁτιοῦν τῶν ὄντων = aw mā huwa šayʾun āḫaru - ayyu šayʾin kāna min al-ašyāʾi l-mawǧūdati
  • (particle) Arist. An. post. τὰ πορρώτεραν = al-ašyāʾu llatī hiya akṯaru baʿdan
  • (particle) Arist. An. post. τὰ κατηγορούμενα = al-ašyāʾu l-maḥmūlatu
  • (particle) Arist. Eth. Nic. πᾶν τὸ μεριστόν = kullu šayʾin yanqasimu
  • Arist. Mag. mor. τὰ τοιοῦτα = al-ašyāʾu l-šabīhatu
  • (particle) Arist. Poet. τὰ πρῶτα = al-ašyāʾu l-awāʾilu
   λέγωμεν ἀρξάμενοι κατὰ φύσιν πρῶτον ἀπὸ τῶν πρώτων Arist. Poet. 1, 1447a12 = wa-naḥnu mutakallimūna fī hāḏā kullihī min ḥayṯu nabtadiʾu awwalan mina l-ašyāʾi l-awāʾili 220.7
  • (particle) Arist. Poet. τὰ πρῶτα = al-ašyāʾu l-mutaqaddimatu wa-l-awāʾilu
   καὶ τούτῳ διαφέρουσι τῶν ἄλλων ζῴων ὅτι μιμητικώτατόν ἐστι καὶ τὰς μαθήσεις ποιεῖται διὰ μιμήσεως τὰς πρώτας Arist. Poet. 4, 1448b8 = wa-hāḏā mimmā yuḫālifu bihī l-nāsu l-ḥayawānāta l-uḫara min qibali anna l-insāna yušbihu wa-yastaʿmilu l-muḥākāta akṯara wa-yatatalmaḏu wa-yaǧʿalu l-talmaḏāta bi-l-tašbīhi wa-l-muḥākāta li-l-ašyāʾi l-mutaqaddimati wa-l-awāʾili 224.17
  • (particle) Artem. Onirocr. τὸ ὅλον = fī l-ašyāʾi l-kulliyaati
  • (particle) Erat. Cub. dupl. τὸ ζητούμενον = ʿamalu hāḏihī l-šayʾi
   διαπεμψαμένους ... τοὺς ... γεωμέτρας ἀξιοῦν αὑτοῖς εὑρεῖν τὸ ζητούμενον Erat. Cub. dupl. 90.4 = tawaǧǧahū ilā man kāna mina l-muhandisīna … wa-saʾalūhum an yaǧidū lahum ʿamala hāḏihī l-šayʾi 153.2
  • (particle) Hippocr. Off. med. τὰ πλεῖστα = fī akṯara l-ašyāʾi
  • (particle) Nicom. Arithm. τὸ ὡρισμένον = al-šayʾu l-maḥdūdu
  • (pronoun) Nicom. Arithm. τοῦ ἀπείρου καὶ τοῦ ἀορίστου = al-šayʾu llaḏī laysa bi-mutanāhin wa-lā maḥdūd
  • (pronoun) Nicom. Arithm. τὰ καλὰ τὰ κατ' ἀρετὴν = al-ašyāʾu l-maḥdūdatu l-fāḍilatu
  • (particle) Nicom. Arithm. τὸ μένον = al-šayʾu l-sākinu
  • (particle) Nicom. Arithm. τὰ ἐξ ὧν = al-ašyāʾu llatī minhā
  • (particle) Nicom. Arithm. τὰ ὄντα = ašyāʾun mawǧūdatun
  • (particle) Nicom. Arithm. τὸ ὄν = al-šayʾu l-mawǧūdu
  • (particle) Nicom. Arithm. τὸ ὄν = al-šayʾu l-mawǧūdu
  • (particle) Nicom. Arithm. τὰ κατ' ἀρετήν = al-ašyāʾu...l-fāḍilatu
  • (particle) Nicom. Arithm. τὸ ἔχον = al-šayʾu llaḏī fīhi
  • (particle) Nicom. Arithm. πάντα τὰ... = ǧamīʿu l-ašyāʾi
  • (adj.) Proclus El. theol. τὰ μεριστά = mina l-ašyāʾi llatī tataǧazzaʾu
  • Ps.-Arist. Div. ἐν τοῖς ἐκτοῖς = bi-l-ašyāʾi l-ḫāriǧati
  • Ps.-Arist. Div. καὶ τὰ τοιαύτα = al-ašyāʾu l-mušārikatu li-hāḏihi
  • Ps.-Arist. Virt. τὰ καλά = al-ašyāʾu l-ǧamīlatu
  • Ps.-Arist. Virt. τῶν καλῶν = al-ašyāʾu l-ǧamīlatu
  • Ps.-Arist. Virt. τὰ ... φευκτά = al-ašyāʾu l-maḥmūdatu
  • Ps.-Arist. Virt. τὰ ... αἱρετά = al-ašyāʾu l-maḥmūdatu
  • (particle) Ps.-Plut. Placita al-šayʾu llaḏī
  • (particle) Ps.-Plut. Placita τά = al-ašyāʾu llatī
  • (particle) Ps.-Plut. Placita τά = al-ašyāʾu llatī
  • (particle) Ps.-Plut. Placita
  • (particle) Ps.-Plut. Placita τὰ μέν ... τὰ δέ ... = baʿḍu l-ašyāʾi … wa-baʿḍuhā ...
 89. ὅδε
 90. οἷος
 91. ὀλίγος
 92. ὅραμα
 93. ὅς
  • ὅς (pronoun) Alex. An. mant. [Lib. arb.] ὧν
  • ὅς (pronoun) Alex. qu. I 11a [Univ.] al-ašyāʾu llaḏī
  • ὅς (pronoun) Alex. qu. I 11a [Univ.] ḏālika l-šayʾi l-mawǧūdi fīhi
  • ὅς (pronoun) Galen Med. phil.
  • ὅς (pronoun) Proclus El. theol. ἅ ... = al-ašyāʾu llatī ...
   εἰ γὰρ γίνοιτο ἓν ἃ μὴ ἔστιν ἓν καθ' αὑτά, συνιόντα δήπου καὶ κοινωνοῦντα ἀλλήλοις γίνεται ἕν Proclus El. theol. 3: 4.3 = wa-ḏālika annahū in ṣārati l-ašyāʾu llatī laysat bi-ḏātihā wāḥidatan wāḥidan fa-innamā takūnu wāḥidan iḏā mā ǧtamaʿat wa-ttaṣala baʿḍuhā bi-baʿdin 3.2
 94. ὅσος
 95. ὅστις
  • ὅστις (pronoun) Arist. Phys. ὁστισοῦν = ayyu šayʾin minhu uḫiḏa
  • ὅστις (pronoun) Arist. Phys. ὁτιοῦν τόδε = šayʾan mā-ayyu šayʾin kāna
   λέγομεν ὅτι ... τὸ μὴ ὂν ἢ τὸ ὂν ποιεῖν ἢ πάσχειν ἢ ὁτιοῦν τόδε γίγνεσθαι ... οὐθὲν διαφέρει Arist. Phys. I 8, 191a36 = qawlunā ... inna ġayra l-mawǧūdi awi l-mawǧūda yafʿalu šayʾan aw yanfaʿilu aw inna kaḏā yaṣīru šayʾan mā ayya šayʾin kāna lā farqa fīhi 67.6
  • ὅστις (pronoun) Artem. Onirocr.
  • ὅστις (pronoun) Artem. Onirocr. šayʾan
  • ὅστις (pronoun) Artem. Onirocr. šayʾan
 96. οὐδείς
 97. οὐδέν
 98. οὐδέποτε
 99. οὐδέτερος
 100. οὐσία
 101. οὗτος
 102. πάρειμι
 103. παρέπομαι
 104. πάρερμα
 105. παρέχω
 106. παρήλιος
 107. πᾶς
 108. περιεκτικός
 109. περιοχή
 110. περισσότης
 111. πλείων
 112. πόθεν
 113. πολλάκις
 114. πολυμιγής
 115. πολύς
 116. ποσαχῶς
 117. πρᾶγμα
 118. πρᾶξις
 119. πράττω
 120. προαίρεσις
 121. προθεσμία
 122. πρόκειμαι
 123. προσδοκάω
 124. πυκνός
 125. ῥύσις
 126. σημαίνω
 127. σύγκριμα
 128. συγκρίνω
 129. σύμβολον
 130. σύμπας
 131. σύμφυτος
 132. συνίστημι
 133. συντείνω
 134. σχολή
 135. σῶμα
 136. ταὐτότης
 137. τελέω
 138. τετράς
 139. τεχνίτης
 140. τῇδε
 141. τίς
 142. τοιοῦτος
  • τοιοῦτος (adj.) Arist. Eth. Nic. ὅσα τοιαῦτα = sāʾiru mā yušbihu hāḏihī l-ašyāʾi
   γελοῖοι φανοῦνται (sc. οἱ θεοὶ) συναλλάττοντες καὶ παρακαταθήκας ἀποδιδόντες καὶ ὅσα τοιαῦτα Arist. Eth. Nic. X 8, 1178b12 = fa-sa-yaẓharu ḏālika annahū ahlun an yuḍḥaka bihī iḏ takūnu lahum (sc. al-ālihati) muʿāmalātun wa-raddu wadāʾiʿa wa-sāʾiru mā yušbihu hāḏihī l-ašyāʾi 565.12
  • τοιοῦτος (pronoun) Nicom. Arithm. ἐκ τοιούτων = min miṯli hāḏihi l-ašyāʾu
 143. τρόπος
 144. τροφή
  • τροφή (noun) Rufus Ict.
   πρὸς μὲν τὰς γλυκείας τροφὰς ἀλλοτρίως ἔχουσι ... κνησμός τε (sc. οἱ ἰκτερικοί) Rufus Ict. fr. 1 = wa-tatbaʿu l-ǧamīʿa (sc. ǧamīʿa anwāʿi l-yaraqāni) ḥikkatun ... wa-buġḍu l-ašyāʾi l-ḥulwati 12
 145. τύχη
 146. ὕλη
 147. ὑπόστασις
 148. φαίνω
 149. φθείρω
 150. φοβέω
 151. φόβος
 152. φυσικός
 153. φύσις
 154. φύω
 155. χαρίζομαι
 156. χρῆμα
 157. χρῶμα
 158. χυμός
 159. ψευδής
 160. ὡρισμένως

Translation process scheme for شيء

Explanation: This diagram displays the translation background of one arabic word, displaying the various greek forms and the occurrence in the sources, which are then grouped by author. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest